lingua guarani

i saluti

Nel video che presentiamo potrete ascoltare i saluti e alcune frasi di uso comune

Buon Giorno-Púama        Buon Pomeriggio-Káaruma      

Buona Sera-Pïntuma        Buona notte-Yaputuu

Come stai?-Keräipa rëï?       Come va?- Keraï?    Bene-Ikaviño     

Molto bene-Ikavi ye ye        Male-Ikavia      Molto male-Ikavia ye ye

E te?- Nde noo?      Anch’io sto bene-Che Ikavi vi        Ciao-Ayema  

Sto andando via- Ajama aiko        Quando vieni?-Keräi yavepareyuta?

Ci vediamo domani-Pïareve yaikoye       Vieni, mi raccomando!- Eyu Kuri! 

Che ti vada tutto bene-Ikaviño ekua        Vai con Dio-Tüpa ndiveño